HILMA

HILMA

Workpiece power workholding | Machine vices

ปากกาจับชิ้นงาน สำหรับงานผลิตเครื่องมือ แม่พิมพ์ และโครงสร้างจิ๊ก และฟิกซ์เจอร์ สามารถลดต้นทุนในการทำตัวจับยึดชิ้นงานได้อย่างมาก เนื่องจาก Vices สามารถยึดจับชิ้นงานได้มากกว่า 1 แบบ และมากกว่า 1 ชิ้น ในการทำงาน 1 กระบวนการ เหมาะสำหรับเครื่องกลึงทั่วไป machining center รวมถึงกระบวนการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และชิ้นงานตลอดเวลา

For Tool & Mould making Mechanical, mechanical-hydraulic and hydraulic workpiece clamping systems and standard fixtures for machine tools, machining centres and flexible manufacturing systems.

Machine vices :
  • Double and concentric vices
  • Compact clamps
  • Tower and multiple clamping systems

Tool clamping and changing systems for deformation tools

Tool clamping systems for press automation

ระบบยึดจับ และการติดตั้ง รวมถึงอุปกรณ์ไฮโดรลิค ระบบกลไก ระบบกลไกไฟฟ้า และอุปกรณ์ยึดจับแบบแม่เหล็ก

Clamping systems for machines and installations. Hydraulic, mechanical, electro-mechanical and magnetic clamping elements.


Tool changing technique

ระบบยึดจับ และการติดตั้ง รวมถึงอุปกรณ์ไฮโดรลิค ระบบกลไก ระบบกลไกไฟฟ้า และอุปกรณ์ยึดจับแบบแม่เหล็ก

Clamping systems for machines and installations. Hydraulic, mechanical, electro-mechanical and magnetic clamping elements.


Magnetic power workholding for plastic and rubber industry


สำหรับงานกดขึ้นรูป, การเปลี่ยนแม่พิมพ์ และการขึ้นรูปชิ้นงานแบบฉีด สามารทดความร้อนได้ถึง 240 องศาเซลเซียส

for presses, transfer moulding presses and injection moulding machines. Temperature range up to 240°C.


Contact us
Hot Line