HALDER (GERMANY)

HALDER

อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน – MODULAR JIGS & FIXTURES

ระบบ Modular Jig & Fixture

กลุ่มอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของชิ้นงาน ตามกระบวนการผลิต

Halder - Modular Jig & Fixture


Zero Point Clamping System

อุปกรณ์กำหนดตำแหน่งสำหรับ Jig & Fixture บนเครื่องจักร ให้ความเที่ยงตรงสูง สะดวกและรวดเร็ว


Contact us
Hot Line